Slovníček pojmů

 

Registr dlužníků

V České republice existuje několik registrů dlužníků využívaných v široké míře nejrůznějšími subjekty. Samotné registry jsou informační systémy, které umožňují vkládat a vyhledávat informace o nesplacených závazcích fyzických i právnických osob.

Platební rozkaz

Soud může v určitých případech rozhodnout ve zkráceném řízení a vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. V platebním rozkazu soud žalovanému ukládá zaplatit pohledávku a náklady řízení do 15 dnů od doručení platebního rozkazu, či v téže lhůtě podat odpor.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele, není možné postupovat podle insolvenčního zákona bez ohledu na výši dlužné částky.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém, který obsahuje rozsáhlé informace o průběhu insolvenčního řízení a jeho výsledcích.

Rozhodce

Věřitel a dlužník se mohou dohodnout, že přenesou rozhodovací pravomoci ze soudu na rozhodce.

Notářský zápis

Notářský zápis je veřejnou listinou, v níž dává notář projevu vůle účastníků právního úkonu příslušnou právní formu. Notář je povinen účastníky úkonu poučit a vysvětlit jim obsah i následky projevené vůle, která je v zápise zachycena.

Exekutorský zápis

Zápis sepsaný mezi exekutorem, dlužníkem a věřitelem. Je obdobou notářského zápisu s exekučním titulem, pokud se dlužník zaváže splnit pohledávku a svolí k nařízení exekuce.